ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

บริการผู้ถือกรมธรรม์

รายละเอียดบริการผู้ถือกรมธรรม์ประเภทต่างๆ

การใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์

การกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

1

สามารถดำเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว

2

กรมธรรม์ยังไม่ได้ใช้สิทธิเปลี่ยนเป็น กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ หรือ แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

1

สามารถดำเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายระยะเวลา

1

สามารถดำเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

การเวนคืนกรมธรรม์

1

สามารถดำเนินการได้ขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเวนคืนกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก

การใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ภายใน 15 วัน

1

สามารถดำเนินการได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเล่มกรมธรรม์จากบริษัทฯ

2

บริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลังจากการหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท

3

กรณีผู้เอาประกันใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์นี้ได้

เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

- ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก