ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

บริการผู้ถือกรมธรรม์

รายละเอียดบริการผู้ถือกรมธรรม์ประเภทต่างๆ

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือแอปพลิเคชัน

1

ธนาคารกรุงไทย / ระบุ Com.code 6056

2

ธนาคารกรุงเทพ / ระบุ Service code AXA

3

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ระบุ 001-0-15133-6

4

ธนาคารกสิกรไทย / ระบุ 709-1-03217-6

5

ธนาคารไทยพาณิชย์/ ระบุ Com.code 0622

6

ธนาคารทหารไทยธนชาต / ระบุ Com.code 0668

7

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร / ระบุ Service code : AXA1

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ยกเลิกบริการรับจ่ายบิลผ่านเคาน์เตอร์ ตามประกาศของธนาคาร)

1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยชำระเป็น

- ชำระเป็นเงินสด ได้ทั้งกรณีเบี้ยปีแรกและปีต่ออายุ
- ชำระเป็นเช็ค ได้ทั้งเบี้ยปีแรกและปีต่ออายุ (ยกเว้นเบี้ยปีต่ออายุที่มีใบแจ้งการชำระเงิน (AC07142) ทางธนาคาร รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) หรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”

บริษัทฯ จะถือว่าได้รับค่าเบี้ยประกันต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

2. ชำระผ่านแอปพลิเคชัน (Mobile / Internet Application) ของธนาคาร โดย สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือบาร์โค้ด (Barcode) ของกรมธรรม์ที่ต้องการชำระ

สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด คิวอาร์โค้ด (QR Code) และ บาร์โค้ด (Barcode) ได้ด้วยตนเองที่แอปพลิชัน Emma by AXA หรือ อีเมลหรือ SMS แจ้งเตือนกำหนดชำระเบี้ย และชำระผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ได้

คลิกเพื่อดูวิธีดำเนินการทำรายการ

การทำรายการชำระทุกครั้ง โปรดเก็บสลิปยืนยันการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน

คลิกเพื่อดูเนื้อหาการระบุเลขที่อ้างอิงเพิ่มเติม

ชำระผ่านเครื่อง ATM

1

ธนาคารกรุงไทย / ระบุ Com.code : 6056

2

ธนาคารกรุงเทพ / ระบุ Com.code : 24556

3

ธนาคารกสิกรไทย / ระบุ Com.code : 33528

4

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ระบุ Com.code : 41336

5

ธนาคารทหารไทยธนชาต ระบุ Com.code : 0668

6

ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุ Com.code : 0622

- ข้อควรปฏิบัติในการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยฯ ทุกครั้ง ควรใช้ “ใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัย” หากท่านมิได้นำใบแจ้งการชำระเบี้ยที่บริษัทจัดส่งให้ ท่านสามารถระบุรหัสอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

- การระบุเลขที่อ้างอิง

- กรณีชำระเบี้ยปีแรก

เลขที่อ้างอิง1(Ref.1): ระบุเลขที่กรมธรรม์ (หากไม่ทราบให้ระบุเลขที่ประจำตัวประชาชน)

เลขที่อ้างอิง2(Ref.2):01

- กรณีชำระเบี้ยปีต่ออายุ

เลขที่อ้างอิง1(Ref.1): เลขที่กรมธรรม์

เลขที่อ้างอิง2(Ref.2):02

- กรณีชำระคืนเงินกู้อัตโนมัติ (APL) หรือเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์ (Loan)

เลขที่อ้างอิง1(Ref.1): เลขที่กรมธรรม์

เลขที่อ้างอิง2(Ref.2):05

การทำรายการชำระทุกครั้ง โปรดเก็บสลิปยืนยันการทำรายการไว้เป็นหลักฐาน

คลิกเพื่อดูเนื้อหาการระบุเลขที่อ้างอิงเพิ่มเติม

ชำระผ่านบัตรเครดิต

รับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB CARD ทุกธนาคาร และสามารถชำระบัตรเครดิตแทนกันได้เฉพาะ พ่อ แม่ ลูก หรือ สามี-ภรรยา เท่านั้น หากนอกเหนือจากที่กล่าว โปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูข้อมูลการพิสูจน์ความสัมพันธ์สำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน

หมายเหตุ :การชำระโดยบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ชำระเบี้ยประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ Life Smart, Life Easy, Life Save, MRTA, GLTSP, iInvest, iLink, Life save plus, Smart saver และแบบประกันอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมภายหลัง

สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ลูกค้าที่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิต Citibank ที่หมายเลขบัตรเครดิต 6 ตัวหน้า ดังนี้ 5434-49, 5265-32, 5271-73, 5434-49, 5267-44, 5224-40 หรือ 5404-32 จะไม่สามารถทำรายการชำระเบี้ยได้

อาจมีหมายเลขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัตรเครดิต และ/หรือ ธนาคารเจ้าของบัตร นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ข้างต้น

1. ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ เมื่อสมัครกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน Advisor Zone

2. ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Emma by AXA (เฉพาะเบี้ยประกันภัยปีต่อเท่านั้น)

· เมนูการชำระเบี้ยจะแสดงบนแอปพลิเคชัน หน้ากรมธรรม์ ที่ท่านเลือก ก่อนถึงกำหนดชำระ 28 วัน

· บริษัทฯจะทำการบันทึกการชำระเบี้ยฯที่ชำระสำเร็จเข้าระบบทันที แต่หากเป็นรายการชำระเบี้ยฯหลัง 19:30 น.บริษัทฯจะทำการบันทึกการชำระเบี้ยฯภายในวันทำการถัดไป

3. ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยระบบ Quickpay

3.1 สำหรับแบบประกันที่รองรับการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

3.1.1 แบบประกันสามัญ ที่มีสถานะใบคำขอเอาประกันภัยที่ “กรมธรรม์อนุมัติ รอชำระเบี้ยประกันภัย อัตรามาตรฐาน” หรือ “กรมธรรม์อนุมัติ รอชำระเบี้ยประกันภัย อัตราสูงกว่ามาตรฐาน” หรือสถานะของกรมธรรม์ “มีผลบังคับปกติ”

3.1.2 แบบประกันควบการลงทุนที่ มีสถานะใบคำขอเอาประกันภัยที่ “อยู่ระหว่างรอการพิจารณา” หรือสถานะของกรมธรรม์ “มีผลบังคับปกติ” เท่านั้น

3.2 ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1159 หรือศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ โดยผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยตามกรมธรรม์ (กรณีกรมธรรม์ผู้เยาว์) เป็นผู้แจ้งความประสงค์และผ่านการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองเท่านั้น

3.3 การส่ง “ลิงก์” จะสามารถดำเนินการส่งให้ผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย (กรณีกรมธรรม์ผู้เยาว์) โดยตรงผ่านช่องทางอีเมล หรือ SMS โดยลิงก์สำหรับชำระเบี้ยฯ จะมีอายุ 24 ชม. และเมื่อลูกค้าได้ชำระเบี้ยผ่านลิงก์สำเร็จแล้ว บริษัทฯจะมีการดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 สำหรับเบี้ยประกันปีแรก แผนกรับชำระเบี้ยจะตรวจสอบ และนำข้อมูลเข้าระบบภายในวันทำการถัดไป

3.3.2 สำหรับเบี้ยประกันปีต่ออายุ ระบบจะนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติภายในวันทำการถัดไป

คลิ๊กเพื่อดูวิธีการทำรายการ

หมายเหตุ:

- รายการชำระที่เกิดขึ้นหลังเวลา 19:30 น.จะถือเป็นรายการชำระในวันทำการถัดไป การยกเลิกการชำระแบบเต็มจำนวนสามารถทำได้ภายใน 17:00 น. ของวันที่ทำรายการเท่านั้น

- การชำระโดยบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ Life Smart, Life Easy, Life Save, MRTA,GLTSP, iInvest, iLink, Life save plus, Smart Saver และแบบประกันอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเติมภายหลัง

- แบบประกันชีวิตควบการลงทุนไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายแบบผ่อนชำระค่าเบี้ยประกัน และ การให้คะแนนสะสมจากการใช้บัตรเครดิตชำระค่าเบี้ยประกัน และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆร่วมกับบัตรเครดิต

- ไม่สามารถยกเลิกการชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ แต่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง รายการผ่อนชำระเป็นรายการส่งเสริมการขายแบบอื่นๆได้

- การยกเลิกรายการผ่อนชำระภายในวันที่ชำระเงิน สามารถดำเนินการได้เฉพาะวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ยกเว้น เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยทำการยกเลิกก่อนเวลา 17:00 น. เท่านั้น กรุณาติดต่อบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยตรงเพื่อแจ้งความประสงค์

- การยกเลิกรายการผ่อนชำระหลังวันทำรายการ บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรโดยตรง

- ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต 0% นาน 3 เดือน ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการผ่อนชำระให้แก่สมาชิกตามรายการนี้

- การรับสิทธิผ่อนชำระตามรายการนี้ เคทีซีจะดำเนินการทำรายการผ่อนชำระให้แก่สมาชิกภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่าย โดยสถานะรายการใช้จ่ายใน KTC Mobile application จะแสดงเป็นรายการชำระเต็มจำนวนก่อนแล้วจึงแปลงเป็นรายการผ่อนชำระในภายหลัง กรณีสมาชิกชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรฯ ในช่วง 7 วันทำการก่อนวันตัดรอบบัญชี ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (“ใบแจ้งยอดฯ”) ของสมาชิกในรอบบัญชีนั้นอาจแสดงยอดใช้จ่ายในรายการดังกล่าวเป็นยอดชำระเต็มจำนวน และจะปรากฏเป็นยอดผ่อนชำระที่สมาชิกจะต้องเริ่มทำการผ่อนชำระจริงในใบแจ้งยอดฯ ของรอบบัญชีถัดไป

ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

สามารถเลือกสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน สำหรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดปีต่ออายุ กับธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับชำระทุกประเภททั้ง รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี

วิธีการที่ 1. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ด้วยตัวเอง และโปรดเก็บสลิปยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน

คลิกเพื่อดูวิธีการทำรายการ

วิธีการที่ 2. สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (Internet Banking) ด้วยตัวเอง และโปรดบันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน

คลิกเพื่อดูวิธีการทำรายการ

วิธีการที่ 3.สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร (Mobile Banking) ด้วยตัวเอง และโปรดบันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน

คลิกเพื่อดูวิธีการทำรายการ

โดยระบุเลขที่อ้างอิง ดังนี้

- เลขที่อ้างอิง 1 (Ref1.) ระบุ เลขที่กรมธรรม์

- เลขที่อ้างอิง 2 (Ref2.) ระบุ เลขที่ประจำตัวประชาชน

และโปรดเก็บสลิปยืนยันการสมัคร หรือ บันทึกภาพหน้าจอที่ทำรายการสำเร็จ เพื่อยืนยันการสมัครไว้เป็นหลักฐาน

สำหรับการสมัครด้วยวิธีการที่ 1 – 3 กรณีลูกค้ามีเลขที่กรมธรรม์ ไม่ต้องนำส่งเอกสารใดๆมายังบริษัทฯ แต่หากผู้เอาประกันไม่ใช่ผู้ชำระเบี้ย จะต้องส่งเอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์มาด้วยทุกครั้ง หรือกรณียังไม่มีเลขกรมธรรม์ จะต้องนำส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- สลิปหรือหลักฐานการสมัครผ่าน ATM/Internet Banking/Mobile Banking 1 ฉบับ

- หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ 1 ฉบับ

- สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ 1 ฉบับ

- เอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่ใช่ผู้ชำระเบี้ยและไม่เคยผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์มาก่อน จะต้องนำส่งเอกสารมาทุกครั้ง

หมายเหตุ: เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันและรับทราบเงื่อนไขการสมัครใช้บริการกับทางบริษัทฯ นำส่งเอกสารอย่างละ 1 ฉบับพร้อมลายเซ็นสด เท่านั้น

วิธีการที่ 4. กรอกแบบฟอร์มขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจ้าของบัญชีทุกครั้ง (สามารถขอแบบฟอร์ม การหักบัญชีธนาคาร ได้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานตัวแทนทุกแห่ง หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) พร้อมแนบเอกสารที่เป็นลายเซ็นสด อย่างละ 2 ฉบับ ดังนี้

- หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝาก(DA Form) ดาวน์โหลด

- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ

เงื่อนไขบังคับ เฉพาะสำหรับการสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ

1. เจ้าของบัญชี ต้องเป็นผู้ขอเอาประกันฯ หรือผู้ชำระเบี้ยของผู้เยาว์ หรือเจ้าของกิจการ (กรณีขอทำประกันบุคคลสำคัญ) เท่านั้น

2. หากเจ้าของบัญชีเป็นผู้รับประโยชน์ และมิได้เป็นผู้ชำระเบี้ยตามกรมธรรม์ สามารถชำระค่า เบี้ยประกันให้กับผู้ขอเอาประกันฯ ได้ เฉพาะผู้ที่เป็น บิดา-มารดา-บุตร ที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกัน หรือ สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกัน และแถลงไว้ในใบคำขอเอาประกัน หรือ ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ในการชำระเบี้ยฯ ครั้งก่อน หากนอกเหนือจากที่กล่าว โปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูข้อมูลการพิสูจน์ความสัมพันธ์สำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน

3. บริษัทฯ ไม่รับชำระค่าเบี้ยประกันด้วยบัญชีของบุคคลที่ 3 หรือตัวแทน (ยกเว้นกรมธรรม์ ที่ตัวแทนเป็นผู้ขอเอาประกัน ผู้ชำระเบี้ย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ขอเอาประกันตามเงื่อนไข ข้างต้น)

4. การขอชำระค่าเบี้ยประกันโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้น จะถือว่าบริษัทฯ ยังมิได้รับการชำระค่าเบี้ยประกัน จนกว่าท่านจะดำเนินการสมัครด้วยวิธีที่ 1- 3 สำเร็จ หรือยื่นเอกสารการสมัครวิธีที่ 4 ตามที่แจ้งไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เท่านั้น โดยจะต้องนำส่งเอกสารเข้ามาใหม่ทั้งหมด หากเอกสารส่งมาไม่ครบถ้วนตามที่แจ้งไปข้างต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องดำเนินการปฏิเสธ คำร้องดังกล่าว

5. สำหรับวิธีการสมัครที่ 4 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติให้ครบถ้วน มิเช่นนั้น ทางธนาคารจะปฏิเสธการพิจารณาหากเอกสารมีการแก้ไขต้องขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำกับด้วยลายเซ็นเจ้าของบัญชีทุกครั้ง

6. หรับวิธีการสมัครที่ 4 เอกสารส่งตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจ้าของบัญชี จะใช้เวลา 1 เดือน เพื่อให้ธนาคารอนุมัติระบบหักบัญชีให้กับลูกค้า หากพบว่าธนาคารยังไม่อนุมัติ ก็จะไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากลูกค้าได้จนกว่าธนาคารจะดำเนินการเสร็จสิ้นและหากธนาคารตรวจสอบแล้วไม่อนุมัติ สามารถเปลี่ยนวิธีการสมัครเป็นวิธีการสมัครที่ 1- 3 หรือยื่นเอกสารการสมัครวิธีที่ 4 ตามที่แจ้งไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เท่านั้น โดยจะต้องนำส่งเอกสารเข้ามาใหม่ทั้งหมด

ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

1

ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

รับชำระค่าเบี้ยประกันฯ ด้วยบัตรเครดิตประเภท VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB CARD ทุกธนาคาร ลูกค้าสามารถติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1159 ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ เพื่อขอลิ้งก์สมัครใช้บริการ โดยผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ยตามกรมธรรม์ (กรณีกรมธรรม์ผู้เยาว์) เป็นผู้แจ้งความประสงค์และผ่านการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองเท่านั้น “ลิงก์” จะสามารถดำเนินการส่งให้ผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย (กรณีกรมธรรม์ผู้เยาว์) โดยตรงผ่านช่องทางอีเมลหรือ SMS

หมายเหตุ:

- ลิงก์สำหรับชำระเบี้ยฯ จะมีอายุ 72 ชม. และผู้เอาประกัน หรือผู้ชำระเบี้ย (กรณีกรมธรรม์ผู้เยาว์) จะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครหลังทำรายการสำเร็จ ภายใน 30 นาที และจะทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามข้อมูลที่สมัครได้ในงวดถัดไป

- การชำระเบี้ยประกันภัยจะถือว่าชำระเรียบร้อย และมีผลให้กรมธรรม์มีผลบังคับก็ต่อเมื่อหักเงินเบี้ยประกันรายงวดเต็มจำนวน จากวงเงินของบัตรเครดิตได้

- หากไม่สามารถหักเงินตามข้อที่กล่าวด้านบน ได้ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่ายังไม่มีการชำระเบี้ยประกันภัย

- กรณีเมื่อหักเงินเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตไม่ผ่านเนื่องจากจำนวนเงินไม่พอชำระ บริษัท ฯ จะทำการส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเบี้ยประกันอีกครั้งภายใน 4 วันทำการ

- การทำรายการเพื่อสมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตและ/หรือให้ความยินยอมหลังเวลา 20:00 น.ของวันทำการ บริษัทฯจะดำเนินการสมัครหักชำระค่าเบี้ยฯภายในวันทำการถัดไป

กรณีการชำระเบี้ยแทน บริษัทฯรับชำระเบี้ยแทนได้เฉพาะผู้ที่เป็น บิดา-มารดา-บุตร ที่มีนามสกุลเดียวกันกับผู้เอาประกัน หรือ สามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรสของผู้เอาประกัน และแถลงไว้ในใบคำขอเอาประกัน หรือ ผ่านการพิสูจน์ความสัมพันธ์ในการชำระเบี้ยฯ ครั้งก่อน หากนอกเหนือจากที่กล่าว โปรดศึกษารายละเอียด เพิ่มเติม

คลิกเพื่อดูข้อมูลการพิสูจน์ความสัมพันธ์สำหรับการชำระเบี้ยประกันชีวิตแทน

เงื่อนไขการชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ และการชำระโดยการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ

กรณีต้องการให้หักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติในงวดปัจจุบันจะต้องทำการสมัครให้สำเร็จ ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระอย่างน้อย 7 วัน ธนาคารจะตัดบัญชีเงินฝาก / บัตรเครดิต เมื่อ ถึงวันกำหนดการชำระ และในกรณีที่จำนวนเงินในบัญชี / บัตรเครดิตไม่เพียงพอสำหรับการเรียกเก็บเบี้ยประกันในรอบดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารทำการเรียกเก็บเบี้ยประกันอีกครั้งจนกว่ากรมธรรม์จะขาดผลบังคับ หากตรงกับวันหยุดจะตัดชำระในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ :

- กรุณาสำรองเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร / บัตรเครดิตของท่านให้เพียงพอกับการชำระเบี้ยประกันภัย ก่อนวันที่บริษัทฯ ดำเนินการเรียกเก็บอย่างน้อย 2 วันทำการ

- การขอยกเลิกหักบัญชีอัตโนมัติผ่านธนาคาร / ผ่านบัตรเครดิต เอกสารยกเลิกจะต้องถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ครบกำหนดชำระอย่างน้อย 7 วันทำการ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับงวดชำระรายเดือน ให้เลือกใช้วิธีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ หรือ หักบัตรเครดิตอัตโนมัติ เท่านั้น (ยกเว้น งวดชำระราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี สามารถเปลี่ยนชำระโดยช่อง ทางอื่นได้ตามปกติ)

ชำระเบี้ยประกันผ่านจุดบริการรับชำระอื่นๆ

1

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง

2

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง

3

ชำระผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง

4

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เอ็มเพย์ สเตชั่น (mPAY Station) ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง

5

ชำระผ่านตู้ทรูมันนี่ (True Money Kiosk) ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง

6

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ Max Mart ร้านค้า เช่น ร้านสะดวกซื้อแมกซ์มาร์ท ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง

โดยลูกค้าสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) แสดงไว้ ชำระด้วยเงินสด ณ จุดบริการชำระ ดังรายละเอียดด้านบน

ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านบริการ Rabbit LINE Pay

1

ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านบริการ Rabbit LINE Pay

ช่องทางรับชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) โดย "Rabbit LINE Pay" สามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) สแกนเพื่อชำระเบี้ยฯ ปีต่อ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LINE ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดย LINE ผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "Rabbit LINE Pay" รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ
2. รับหลักฐานการชำระเงินเป็นข้อความในแอปพลิเคชัน LINE หลังจากทำรายการชำระเสร็จสิ้น (สามารถชำระได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน)

ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet

1

สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน True Money Wallet บนโทรศัพท์มือถือ โดยฟังก์ชั่น Scan & Pay

2

รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ครั้งละไม่เกิน 90,000 บาท ต่อ 1 รายการ โดยใช้ใบแจ้งยอดชำระฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) เท่านั้น

3

รับหลักฐานในรูปแบบสลิป (e-Slip) ทุกครั้งที่ชำระ

ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY

1

บริการรับชำระเบี้ยผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "mPAY Wallet" สามารถชำระเบี้ยปีต่ออายุได้ โดยใช้ใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด(Barcode) สแกนเพื่อชำระเบี้ยได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me

1

ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน Max Me โดยใช้ใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) สแกนเพื่อชำระเบี้ยได้ครั้งละไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ และรับหลักฐานการชำระเงิน หน้าจอแสดงผลยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน และ/หรือ ข้อความสั้น (SMS) ทุกครั้งที่ทำรายการชำระ

ชำระที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัทฯ

1

ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service)

2

สาขาเชียงใหม่ โทร. 0 5208 8378

3

สาขาขอนแก่น โทร. 0 4305 8918

4

สาขาชลบุรี โทร. 0 3311 7400

5

สาขาหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา)

6

สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7796 9829

7

สาขาพิษณุโลก โทร. 0 5505 3648

ชำระที่ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) สำนักงานใหญ่ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1 เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น.

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. วันเสาร์ 8.30-12.00 น.

ชำระผ่านตัวแทน

1

ชำระด้วยเงินสด รับชำระได้ทั้งเงินสด สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) / รายการ / กรมธรรม์ โปรดขอใบรับเงินชั่วคราวของบริษัทฯ จากตัวแทน / ผู้ให้บริการ ทุกครั้ง

2

ชำระด้วยเช็คกรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” พร้อมระบุ หมายเลขกรมธรรม์ และ ชื่อผู้เอาประกันไว้ที่ด้านหลังเช็ค

บริษัทฯ จะถือว่าได้รับค่าเบี้ยประกันต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

ชำระทางไปรษณีย์

1

ชำระทางไปรษณีย์โดยแนบ "ใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัย AC08142" (ส่วนล่าง) แล้วส่งไปยังบริษัทฯ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำระได้ตามวิธีต่อไปนี้คือ (โปรดอย่าแนบเงินสด)

- ชำระเป็นเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมระบุ หมายเลขกรมธรรม์ และ ชื่อผู้เอาประกันไว้ที่ด้านหลังเช็ค

*บริษัทฯ จะถือว่าได้รับค่าเบี้ยประกันต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเงินจากสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
- ชำระเป็นธนาณัติระบุชื่อผู้รับในนาม "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" และสั่งจ่าย ป.ณ.นานาเหนือ กรุงเทพฯ
- ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)"

หมายเหตุ: การชำระเบี้ยประกันภัยตามข้างต้น เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินและบันทึกเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะส่งข้อความการรับชำระเบี้ย ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือ ข้อความ (SMS) ให้ลูกค้า ด้วย Email Address หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัทฯ หากภายใน 4 วันทำการหลังการชำระ ท่านมิได้รับข้อความการรับชำระเบี้ยจากบริษัทฯ โปรดติดต่อไปยัง ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 1159

คลิ๊กเพื่อดูเงื่อนไขการใช้บริการชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร