นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดยบมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ("กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต") กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้นกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ดังต่อไปนี้
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของกรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตได้ โดยที่ท่านสามารถเลือกที่จะแจ้งหรือไม่แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าปัจจุบันของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตนั้น กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตนั้น จะถูกนำไปรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ประมวลผลโดยบริษัทและ/หรือเปิดเผย โอนไปยังบริษัทร่วมของบริษัท ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยบริษัทและบริษัทร่วมของบริษัท การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตและ/หรือบริษัทร่วมของบริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตแล้ว กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต หรือ
2. เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการเพิ่มเติมที่เสนอโดยบริษัทและบริษัทร่วมของบริษัท หรือ
3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
4. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
5. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาเว็บไซต์ และระบบธุรกรรมออนไลน์ ของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต หรือเข้ามาดำเนินการในนามของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตด้วยเช่นกัน
ในบางโอกาสกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตสงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามที่ได้รับการแจ้งครั้งล่าสุดจากท่าน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย

การปฏิเสธความรับผิด

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ในแง่ของความแม่นยำ ความถูกต้อง การตรงเวลา ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษหรือ ความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้