ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา

ฟีเจอร์ใหม่ “การสับเปลี่ยนกองทุน และการจัดสรรการลงทุน” ผ่านทางแอปพลิเคชัน เอ็มม่า บาย แอกซ่า (Emma by AXA)

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Emma by AXA  อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับบริการที่ครอบคลุม และดูแลลูกค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบกับฟีเจอร์ใหม่ สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked) ด้วยบริการสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) และการจัดสรรการลงทุน (Fund Allocation) ผ่านทางแอปพลิเคชัน Emma by AXA

การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching)

การสับเปลี่ยนกองทุน หรือการปรับพอร์ตการลงทุนนั้นถือเป็นจังหวะที่ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์ควบการลงทุนได้มีโอกาสทบทวนแผนการลงทุนของท่าน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความเสี่ยงและเป้าหมายผลตอบแทนตรงตามที่ท่านคาดหวัง โดยการเลือกขายกองทุนได้ทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อนำเงินไปซื้อกองทุนใหม่ที่ท่านเลือกเอง

การจัดสรรการลงทุน (Fund Allocation)

การจัดสรรการลงทุน คือการขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรการลงทุนของการชำระเบี้ยประกันภัยทุกประเภทในครั้งต่อๆไป

เงื่อนไขการทำรายการสับเปลี่ยนกองทุน และการจัดสรรการลงทุน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Emma by AXA

1.   ลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ที่สถานะกรมธรรม์มีผลบังคับ

2.  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตนี้มีการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยได้เลือกลงทุนไว้ การลงทุนในกองทุนรวมมีความเสี่ยง โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เลือกลงทุนในกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเอง และเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุนเอง

ขั้นตอนการทำรายการสับเปลี่ยนกองทุน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Emma by AXA

ขั้นตอนการทำรายการสับเปลี่ยนกองทุน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Emma by AXA

1.   เลือก “กรมธรรม์ของฉัน” และเลือกกรมธรรม์ควบการลงทุน ที่ต้องการสับเปลี่ยนกองทุน

2.  เลือกดู “รายละเอียดการลงทุน” แล้วกดปุ่ม ‘สับเปลี่ยนกองทุน’

3.  ระบุอีเมล์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ

4. เลือก ‘กองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนออก’

เลือกกองทุนที่ต้องการขายคืน แบบเลือกทั้งหมดในกรณีที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนของกองนั้นทั้งหมด หรือขายคืนหน่วยเป็นจำนวนหน่วยลงทุน หรืออัตราร้อยละของหน่วยลงทุนในกองนั้นเป็นจำนวนเต็ม

5. เลือก ‘กองทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า’

เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าเงินที่สับเปลี่ยนมา

•   ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจในรายละเอียด/เงื่อนไข/ความเสี่ยงของกองทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ ซึ่งปรากฎอยู่ในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญเป็นอย่างดีแล้ว

6. ตรวจสอบรายละเอียดของกองทุนที่ต้องการทำรายการ

7. กดส่งคำขอสับเปลี่ยนกองทุน

8. จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยัน

9. เมื่อส่งใบคำขอสับเปลี่ยนกองทุนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้ง

หมายเหตุ

•  คำขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) จะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านโดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ

•  ท่านสามารถตรวจสอบการทำรายการได้ที่หน้าประวัติการทำรายการของท่าน ในกรณีรายการจัดสรรกองทุนจะไม่ปรากฏในประวัติการทำรายการ

•   จำนวนเงินขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทางจะต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท โดยคำนวณจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทฯ ส่งคำขอสับเปลี่ยนกองทุน

•  สัดส่วนในการสับเปลี่ยนกองทุนในครั้งนี้จะมีผลเฉพาะในครั้งที่ผู้เอาประกันภัยยื่นคำขอให้บริษัทฯ ดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุนเท่านั้น และจะไม่มีผลกับการจัดสรรการลงทุนเดิมที่ผู้เอาประกันภัยเคยแจ้งไว้

•  ผลิตภัณฑ์ iWealthy และ iInvest สามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้สูงสุด 5 ครั้งแรกในแต่ละปีกรมธรรม์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ครั้งที่ 6 ขึ้นไปมีค่าธรรมเนียม 150 บาทต่อรายการ

• บริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ราคาขายหน่วยลงทุน ณ วันที่ประเมินราคาวันแรกถัดจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางครบทุกกองทุน

ขั้นตอนการทำรายการจัดสรรการลงทุน ผ่านทางแอปพลิเคชัน Emma by AXA

1.   เลือก “กรมธรรม์ของฉัน” และเลือกกรมธรรม์ควบการลงทุน ที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนใหม่

2.  เลือกดู “รายละเอียดการลงทุน” แล้วกดปุ่ม “จัดสรรการลงทุน”

3. ระบุอีเมล์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ

4.  เลือกกองทุนที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนใหม่ในงวดถัดไป ให้ครบ 100%

โปรดระบุสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100

•  ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจในรายละเอียด/เงื่อนไข/ความเสี่ยงของกองทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ ซึ่งปรากฎอยู่ในหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญเป็นอย่างดีแล้ว

5. ตรวจสอบรายละเอียดของกองทุนที่ต้องการทำรายการ

6. กดส่งคำขอจัดสรรการลงทุน

7. จากนั้นใส่รหัส PIN 6 หลักเพื่อยืนยัน

8. เมื่อส่งใบคำขอจัดสรรการลงทุนสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์แจ้ง

หมายเหตุ

• รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอาจจะไม่ถูกนำมาแสดงผล

• คำขอดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) จะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านโดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับบริษัทฯ

•  ท่านสามารถตรวจสอบการทำรายการได้ที่หน้าประวัติการทำรายการของท่าน ในกรณีรายการจัดสรรกองทุนจะไม่ปรากฏในประวัติการทำรายการ

สำหรับลูกค้ารายบุคคล ท่านสามารถดาวน์โหลด และลงทะเบียนแอปพลิเคชัน

Emma by AXA เพื่อใช้บริการสับเปลี่ยนกองทุน และจัดสรรการลงทุน

เมื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชัน Emma by AXA เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสับเปลี่ยนกองทุน และจัดสรรการลงทุน ได้ด้วยตัวเอง ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ App Store และ Google Play