ไม่มีข้อมูล

ค้นหาในทุกหมวด
*โปรดระบุคำค้นหา
17 มีนาคม 2566

MBTI คืออะไร? ทำไม คือ แบบทดสอบ บุคลิกภาพ ที่มาแรงที่สุดตอนนี้?

ในช่วงที่ผ่านมามีการพูดถึงแบบทดสอบบุคลิกภาพกันมากขึ้น หลายคนอาจเคยทำหรือเคยเห็นผ่านตาบนโซเชียลมีเดียกันมาบ้าง สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองทำ หรือสงสัยว่าคนใกล้ตัวเป็น Type ไหน มีลักษณะเด่นยังไงบ้าง เรารวมไว้ให้ในบทความนี้แล้ว จะมีอะไรบ้าง ไปดูกัน

 

แบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI คืออะไร

              MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) คือ แบบทดสอบที่จะช่วยบอกลักษณะนิสัยและเอกลักษณ์ จุดแข็ง จุดอ่อน รวมไปถึงกระบวนการทางจิตใจ เช่น การรับรู้ข้อมูล กระบวนการคิดและการตัดสินใจของคนแต่ละบุคลิกภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน และจัดกลุ่มบุคลิกภาพออกมาได้ทั้งหมด 16 แบบ ซึ่งจะแสดงออกเป็นตัวอักษร 4 ตัว ได้แก่ ISTJ, ISTP, ISFJ, ISFP, INFJ, INFP, INTJ, INTP, ESTP, ESTJ, ESFP, ESFJ, ENFP, ENFJ, ENTP, และ ENTJ

 

ความหมายของแต่ละตัวอักษร

·       Extraversion (E) – Introversion (I)

บอกทิศทางที่เราใช้พลังงานไปกับอะไรในลักษณะใด

o   Extroversion คือ ชอบใช้พลังงานไปกับ “สิ่งภายนอก” และจะรู้สึกได้รับพลังเมื่อพุ่งความสนใจไปกับ “สิ่งภายนอก” ซึ่งสิ่งภายนอกนั่นก็หมายถึงสิ่งกิจกรรมหรือบุคคลรอบตัวเรานั่นเอง ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะรู้สึกดีเมื่อได้พูดคุยกับผู้อื่น ออกไปสังสรรค์พบเจอผู้คน ทำกิจกรรมต่าง ๆ สนใจสิ่งรอบ ๆ ตัว

o   Introversion คือ ชอบใช้พลังงานไปกับ “สิ่งภายใน” และจะรู้สึกได้รับพลังเมื่อใช้เวลากับ “สิ่งภายใน” โดยสิ่งภายในนั่นก็ตัวเอง ดังนั้นคนกลุ่มนี้จะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง เงียบขรึม ไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น รู้สึกอยู่คนเดียวแล้วสบายใจมากกว่า

·       Sensing (S) – Intuition (N)

วิธีการรับข้อมูลที่ถนัด

o   Sensing (S) จะถนัดรับข้อมูลที่ “ข้อเท็จจริงและจับต้องได้” ซึ่งมักจะเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยตรง เช่น การรับรู้ข้อมูลจากการดูตัวเลข เป็นคนที่อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับความเป็นจริง

o   Intuition (N) จะถนัดรับข้อมูลแบบมอง “ภาพรวม” มักมองสิ่งต่าง ๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มองไปในอนาคต รวมไปถึงมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ความหมายที่ซ่อนอยู่ หรือรูปแบบที่เกิดขึ้น จึงเป็นคนที่มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ และมีแรงบันดาลใจสูง

·       Thinking (T) – Feeling (F)

บ่งบอกกระบวนการตัดสินใจและสร้างข้อสรุปจากข้อมูลที่ได้รับมา

o   Thinking (T) จะตัดสินใจด้วย “เหตุและผล” ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริง รวมถึงเป็นคนที่มีระเบียบ ทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอน ใช้ตรรกะในการคิดมากกว่าคามรู้สึกนั่นเอง เช่น ถ้าหากต้องประเมินพนักงาน ก็จะประเมินตามผลการทำงานเท่านั้น ไม่นำเรื่องความรู้สึกอื่น ๆ มาเกี่ยว

o   Feeling (F) จะตัดสินใจด้วยการมอง “คุณค่า” ของสิ่งที่ให้ความสำคัญหรือคุณค่าต่อสังคม ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ ชอบทำงานกับคน รวมถึงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เช่น เมื่อต้องประเมินพนักงานอาจจะมีความเห็นอกเห็นใจคนที่ถูกประเมิน อย่างให้โบนัสเพราะสงสารพนักงานที่มีปัญหาครอบครัว เป็นต้น

·       Judging (J) – Perceiving (P)

บอกถึงกระบวนการการรับมือกับโลกภายนอก

o   Judging (J) จะรับมือกับโลกภายนอกด้วย “การวางแผน” ความแม่นยำ ใช้ความเป็นระเบียบแบบแผนในการจัดการชีวิต

o   Perceiving (P) รับมือกับโลกภายนอกด้วย “ความยืดหยุ่น” ชอบการเปิดกว้าง การตอบสนองแบบฉับพลัน และชอบเปิดโอกาสให้กับสิ่งใหม่ ๆ

 

บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ

 

กลุ่มนักวิเคราะห์

·       INTJ - นักกลยุทธ์ จินตนาการสูง มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล เป็นนักคิดทั้งวางแผนและกลยุทธ์ อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย วิศวกร แพทย์ โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักประดิษฐ์ ผู้นำทหาร ผู้พิพากษา นักกฎหมาย

·       INTP - นักคำนวณ เก่งคิดค้นนวัตกรรม ความคิดหลากหลาย ใฝ่รู้ไม่สิ้นสุด โลกส่วนตัวสูง เหมาะกับอาชีพนักวิทยาศาสตร์ สถาปนิก อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ นักเคมี นักกฎหมาย ครู นักชีววิทยา นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและพัฒนา

·       ENTJ – ผู้บัญชาการ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว บริหารจัดการพร้อมแก้ไขปัญหา มีความมุ่งมั่นทำตามเป้าหมาย กลุ่มนี้จะเหมาะกับอาชีพ นักบริหารในองค์กร นักวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักกฎหมาย ผู้พิพากษา นักลงทุน อาจารย์มหาวิทยาลัย

·       ENTP - นักโต้วาที ฉลาด ท้าทาย ขี้สงสัย เป็นคนมีตรรกะ มีเหตุผล อาชีพที่เหมาะได้แก่ เหมาะกับนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ นักกฎหมาย นักออกแบบซอฟต์แวร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักประดิษฐ์ วิศวกร นักลงทุน ช่างภาพ นักแสดง ตัวแทนฝ่ายขาย

กลุ่มนักการทูต

·       INFJ - ผู้ให้คำปรึกษา เงียบ ๆ ดูลึกลับ ใส่ใจ ชอบช่วยเหลือ สร้างแรงบันดาลใจ มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ เหมาะกับเจ้าหน้าที่ธุรการ นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักดนตรี นักเขียน นักสังคมสงเคราะห์ ครู แพทย์ ศิลปิน

·       INFP - นักไกล่เกลี่ย เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ใจดี สงบนิ่ง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม กลุ่มนี้เหมาะกับงานประเภทครู นักดนตรี นักแสดง นักหนังสือพิมพ์ นักแปล นักจิตบำบัด นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์

·       ENFJ - ผู้ให้ มีเสน่ห์ มีแรงบันดาลใจ เป็นมิตร จับใจผู้ฟังได้เสมอ เหมาะกับอาชีพนักจิตวิทยาครู นักสังคมสงเคราะห์ นักการเมือง นักการทูต ผู้ให้คำปรึกษา นักเขียน

·       ENFP - ผู้ชนะเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้น เข้าใจคนอื่น มนุษย์สัมพันธ์ดี หาเหตุผลยิ้มได้เสมอ อาชีพที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ได้แก่ นักลงทุน นักจิตวิทยา นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ นักการเมือง ครู นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร

กลุ่มผู้เฝ้ายาม

·       ISTJ - ผู้ตรวจการ อยู่กับความจริง ไม่ปล่อยให้ตัวเองมีข้อสงสัยหลงเหลือ พึ่งพาได้ มีความรับผิดชอบ คนกลุ่มนี้เหมาะกับอาชีพนักบัญชี นักธุรกิจ นักกฎหมาย นิติกร ผู้พิพากษา ทันตแพทย์ ทหาร โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบัติการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์

·       ISFJ - นักอนุรักษ์ ละเอียดอ่อน ระมัดระวัง อยู่กับความเป็นจริง รอบคอบ อาชีพที่เหมาะได้แก่ ผู้นำทหาร ผู้จัดการ นักสืบ ตำรวจปฏิบัติการ ผู้บัญชาการตำรวจ ครู ผู้พิพากษา นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ พยาบาล บรรณาธิการ บรรณารักษ์ พระ หมอสอนศาสนา นักตกแต่งภายใน เลขานุการ

·       ESTJ - ผู้กำกับ บริหารจัดการทั้งบุคคลและเรื่องต่าง ๆ ตรงไปตรงมา เหมาะกับนักลงทุน ตำรวจที่ทำงานศูนย์บัญชาการ ตำรวจสืบสวน นักกีฬา นักแสดง

·       ESFJ - ผู้ให้คำปรึกษา เป็นกันเอง ชอบช่วยเหลือ เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น ชอบเสนอความช่วยเหลือ กลุ่มนี้เหมาะกับอาชีพพยาบาล ครูประถม นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ เลขานุการ นักกายภาพบำบัด ผู้ทำงานด้านศาสนา เจ้าหน้าที่การบิน ผู้ทำงานด้านสุขภาพ ผู้ทำงานธนาคาร

·        

กลุ่มนักสำรวจ

·       ISTP – ช่างฝีมือ กล้าหาญ ชอบทดลองแต่อยู่บนพื้นฐานความจริง เก่งเรื่องการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เหมาะกับการที่เกี่ยวกับงานฝีมือ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องยนต์ ผู้รักษาความปลอดภัย นักสถิติ

·       ISFP - ศิลปิน ยืดหยุ่นสูง สงบ ใจเย็น ยอมรับทุกคน ชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ อาชีพที่เหมาะได้แก่ นักดนตรี ครู ศิลปิน บรรณารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แต่งเพลง นักเขียน

·       ESTP - นักโต้วาที ฉลาด คล่องแคล่ว ชอบความท้าทาย ใช้ชีวิตสุดโต่ง มีความเข้าใจผู้อื่น กลุ่มนี้เหมาะกับอาชีพ ตำรวจ คนขับรถ นักสืบ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ นักสถิติ วิศวกร นักแสดง ช่างไม้ ช่างกล ผู้ประพันธ์เพลง นักบิน นักกีฬา ศิลปิน นักลงทุน

·       ESFP - ผู้มอบความบันเทิง ร่าเริง มีชีวิตชีวาและกระตือรือร้น ไม่มีความเบื่อหน่ายในการใช้ชีวิต เหมาะกับครูอนุบาล ครูประถม ผู้ดูแลเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แต่งเพลง นักเขียน

 

แบบทดสอบ MBTI ช่วยให้เราได้เข้าใจธรรมชาติของตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์นิสัยและแนวโน้มพฤติกรรม เพื่อพิจารณาว่าควรจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตอย่างไร รวมไปถึงใช้บริการจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบตัว รวมถึงเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองได้ ใครที่อยากลองทำแบบทดสอบสามารถเข้าไปลองทำได้ที่ 16Personalities

 

สำหรับลูกค้ากรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต ที่สนใจในการดูแลสุขภาพสามารถอ่านบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ที่ https://www.krungthai-axa.co.th/th/health-advisories

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

·       Very Well Mind
https://www.verywellmind.com/the-myers-briggs-type-indicator-2795583

·       Urbinner
https://www.urbinner.com/post/what-is-mbti

·       16Personalities
https://bit.ly/3NOCG65

·       Learnneo
http://bit.ly/3XuMg27

 

 

 

บทความสุขภาพที่สำคัญ