ข้อมูลสำหรับลูกค้า

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกค้าพึงทราบ

ประเภท:

 • วิธีการขอเอาประกันภัย

  - ติดต่อกับตัวแทนของบริษัทที่ท่านรู้จัก เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเอาประกัน
  - โทรศัพท์แจ้งความประสงค์ขอเอาประกันภัยทาง call centre หมายเลข 1159
  - ติดต่อ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ท่านสะดวก

 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งแบ่งออกเป็น
  - ใบคำขอเอาประกันภัย แบบสามัญ
  - ใบคำขอเอาประกันภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
  - ใบคำขอเอาประกันภัย สินเชื่อกลุ่ม (โครงการ MRTA)

 • ใบคำขอเอาประกันภัย

  แบ่งออกเป็น
  - บุคคลสัญชาติไทย ให้ใช้เอกสารดังนี้
  - ผู้ที่มีอายุ 16 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
  - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
  - สำเนาใบอนุญาตขับรถ หรือ
  - ใบสุทธิพระ
  - ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
  - สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  - สำเนาใบสูติบัตร
  - บุคคลต่างด้าว ให้ใช้เอกสารดังนี้
  - สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) ทุกหน้า หรือ
  - สำเนาหนังสือสำคัญแสดงตัวบุคคล
  - สำเนาหนังสือใบอนุญาตประกอบอาชีพ (Work permit)

 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ขอเอาประกันภัย ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และผู้รับประโยชน์

  (กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน เช่น นามสกุลต่างกัน เป็นต้น) อาทิ เช่น
  - สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  - สำเนาใบสูติบัตร หรือ สำเนาใบรับรองบุตร หรือ
  - สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่า

 • เอกสารทางการแพทย์

  อ้างอิงตามทุนประกันภัยหรือตามที่ผู้พิจารณารับประกันภัยร้องขอ อาทิ เช่น
  - แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ใหญ่
  - แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
  - แบบฟอร์มตรวจเลือด Anti-HIV

 • เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

  อ้างอิงตามทุนประกันภัยหรือตามที่ผู้พิจารณารับประกันภัยร้องขอ

 • เอกสารอื่นๆ

  ที่ผู้พิจารณารับประกันภัยอาจร้องขอ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงภัยหรือความเหมาะสมในการขอเอาประกันภัย

 • ขั้นตอนการขอเอาประกันภัย

  1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแบบประกันว่าท่านต้องการความคุ้มครองอย่างไรจากผู้เสนอ (ตัวแทน, เจ้าหน้าที่การเงิน) พร้อมทั้งศึกษาจำนวนเงินเอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยที่ท่านต้องการ
  2. กรอกข้อมูลในใบคำขอ/ คำถามสุขภาพ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
  3. นำส่งเอกสารตามข้อ 2 และเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด โดยท่านสามารถส่งผ่านตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่เสนอขายผ่านธนาคาร (KTB) โดยท่านต้องชำระเบี้ยประกันตามข้อเสนอในข้อ 1 เข้าบัญชีของบริษัท KAL ผ่านทางธนาคาร สาขาที่ท่านสะดวก โดยมีตัวแทนรับทราบ และได้ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้
  4. ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินชั่วคราวจากผู้ที่ท่านได้ติดต่ออยู่ และใบรับเงินของธนาคาร (กรณีที่ใส่ชำระเงินผ่านธนาคาร)
  5. กรณีที่ข้อมูลของท่านได้กรอกอย่างสมบูรณ์ และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ท่านจะได้รับกรมธรรม์ภายในไม่เกิน 30 วัน ถ้าไม่ได้รับเนื่องจากบริษัทไม่สามารถสรุปผลพิจารณาได้ ท่านจะได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบคำขอเอาประกันภัย
  6. เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว ลงนามรับกรมธรรม์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรมธรรม์ ทั้งนี้ หากพบข้อผิดพลาดโปรดติดต่อตัวแทนหรือสำนักงาน เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

  *สาขา หมายถึง สำนักงานตัวแทน หรือ สาขาธนาคารกรุงไทย

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย

  ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย ขึ้นกับข้อมูลเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้
  - กรณีข้อมูล และเอกสารครบถ้วน พร้อมชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว และสุขภาพสมบูรณ์ ท่านจะได้รับการคุ้มครองทันที
  - กรณีบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติม เวลาในการพิจารณา ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วน
  - หากบริษัทไม่สามารถสรุปผลการพิจารณารับประกันได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารและเบี้ยประกันภัยครบถ้วน บริษัทจะมีจดหมาย (หรือ SMS/Email) แจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะจนกว่าการพิจารณารับประกันจะแล้วเสร็จ

 • ชำระผ่านตัวแทน

  รับชำระได้ทั้งเงินสดและเช็ค ซึ่งตัวแทนจะต้องออกใบรับเงินชั่วคราวทั้งปีแรกและปีต่ออายุ ให้กับลูกค้าทันทีที่รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันมาจากลูกค้า และใบรับเงินชั่วคราวที่ออกให้กับลูกค้า ณ วันนั้นจะต้องเป็นใบรับเงินชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ

 • ชำระทางไปรษณีย์

  ชำระทางไปรษณีย์โดยแนบ "ใบแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัย AC08142" (ส่วนล่าง) แล้วส่งไปยังบริษัทฯ พร้อมเงินค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งสามารถชำระได้ตามวิธีต่อไปนี้คือ (โปรดอย่าแนบเงินสด)
  - ชำระเป็นเช็ค หรือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
  - ชำระเป็นธนาณัติระบุชื่อผู้รับในนาม "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" และสั่งจ่าย ป.ณ.นานาเหนือ กรุงเทพฯ
  - ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)"

 • ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร

  ชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ได้แก่
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารไทยพาณิชย์
  - ธนาคารทหารไทย
  - ธนาคารธนชาต
  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับชำระเป็น
  - ชำระเป็นเงินสด ได้ทั้งกรณีเบี้ยปีแรก และปีต่ออายุ
  - ชำระเป็นเช็ค ได้ทั้งเบี้ยปีแรกและปีต่ออายุ (ยกเว้นเบี้ยปีต่ออายุที่มีใบแจ้งการชำระเงิน (AC07142) ทางธนาคาร รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) หรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"

 • ชำระผ่านบัตร A.T.M. ของธนาคารกรุงไทย

  ชำระผ่านบัตร A.T.M. ของธนาคารกรุงไทย โดยผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งวงเงินจำกัดที่สามารถรับชำระได้แบ่งตามประเภทของบัตรดังนี้ คือ
  - บัตร Classic 20,000 บาท / วัน
  - บัตร Gold 50,000 บาท / วัน
  ซึ่งธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการหักบัญชี เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือค่าบริการต่อครั้งดังนี้
  - ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 10 บาท / ครั้ง
  - ในเขตต่างจังหวัด 20 บาท / ครั้ง

 • ชำระผ่านบัตรเครดิต

  ชำระผ่านบัตรเครดิตรายครั้ง รับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB card หรือ Amex (American Express) สามารถชำระบัตรเครดิตแทนกันได้เฉพาะ พ่อ แม่ ลูก หรือ สามี-ภรรยา เท่านั้น
  วิธีที่ 1 ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ เมื่อสมัครกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชัน Advisor Zone
  วิธีที่ 2 ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยระบบ Quickpay สำหรับเบี้ยปีแรก เมื่อสมัครกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติแล้ว (สถานะกรมธรรม์ เป็น 04 หรือ 06) โดยลูกค้าสามารถขอลิงก์เพื่อชำระได้ทาง Contact Center (โทร 1159)
  วิธีที่ 3 ชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ด้วยระบบ Quickpay สำหรับเบี้ยปีต่ออายุ โดยลูกค้าสามารถขอลิงก์เพื่อชำระได้ทาง Contact Center (โทร 1159)
  วิธีที่ 4 ชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน หรือเครื่อง mPOS ของตัวแทน
  วิธีที่ 5 กรอกรายละเอียดใน "หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต" (ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่านเพื่อแจ้งการชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิต)
  - กรุณาระบุหมายเลขบัตรเครดิตให้ชัดเจนและครบถ้วน
  - ลงชื่อในหนังสือยินยอมฯ ให้ตรงตามลายเซ็นหลังบัตรเครดิต
  - แนบสำเนาบัตรเครดิต 1 ฉบับ
  - ส่งหนังสือยินยอมฯ ที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยครบถ้วน 1 ฉบับ
  พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ : แผนกรับชำระเบี้ยประกันภัย เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1,20-27 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 02 030 9000-9499

 • ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร

  ชำระโดยหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน กับ
  - ธนาคารกรุงไทย
  - ธนาคารกรุงเทพ
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - ธนาคารกสิกรไทย
  - ธนาคารไทยพาณิชย์
  ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยรับชำระทุกประเภททั้ง รายเดือน / ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน / รายปี ทั้งนี้จะต้องกรอกแบบฟอร์มขอหักบัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีธนาคารและลายเซ็นเจ้าของบัญชีทุกครั้ง (สามารถขอแบบฟอร์ม การหักบัญชีธนาคาร ได้ที่สำนักงานใหญ่ สาขา หรือสำนักงานตัวแทนทุกแห่ง) โดยแนบเอกสารที่เป็นลายเซ็นสด อย่างละ 2 ฉบับ ดังนี้
  - หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (DA/CCPA Form)
  - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัทฯ

 • ชำระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต

  รับชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่เป็น VISA หรือ MASTER CARD หรือ JCB card
  สามารถขอแบบฟอร์ม การหักค่าเบี้ยประกันผ่านเครดิต ได้ที่สำนักงานใหญ่ สาขา หรือสำนักงานตัวแทนทุกแห่ง โดยแนบเอกสารที่เป็นลายเซ็นสด อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
  - หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ (DA/CCPA Form)
  - สำเนาบัตรเครดิต
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัทฯ

 • ชำระเบี้ยประกันผ่านจุดบริการรับชำระอื่นๆ

  โดยลูกค้าสามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค๊ด (Barcode) แสดงไว้ ชำระด้วยเงินสด ณ จุดบริการชำระ ดังนี้
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านเคาน์เตอร์ เอ็มเพย์ สเตชั่น (mPAY Station) ชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาท / ครั้ง
  - ชำระผ่านตู้ทรูมันนี่ (True Money Kiosk) ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ครั้ง

 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านบริการ LINE Pay

  ช่องทางรับชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อ ผ่านแอปพลิเคชัน LINE และบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) โดย "Rabbit LINE Pay" สามารถนำใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค้ด (Barcode) สแกนเพื่อชำระเบี้ยฯ ปีต่อ ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน LINE ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  1. บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดย LINE ผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "Rabbit LINE Pay" รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ
  2. รับหลักฐานการชำระเงินเป็นข้อความในแอปพลิเคชัน LINE หลังจากทำรายการชำระเสร็จสิ้น
  สามารถชำระได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในวัน

 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet

  1. สามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบายแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ True Money Wallet โดยฟังก์ชั่น Scan & Pay
  2. รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีต่อ ครั้งละไม่เกิน 90,000 บาท ต่อ 1 รายการ โดยใช้ใบแจ้งยอดชำระฯ ที่มีบาร์โค๊ด (Barcode) เท่านั้น
  3. รับหลักฐานในรูปแบบสลิป (e-Slip) ทุกครั้งที่ชำระค่าเบี้ยฯ

 • ชำระเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุ ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY

  บริการรับชำระเบี้ยผ่านระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ "mPAY Wallet" สามารถชำระเบี้ยปีต่ออายุได้ โดยใช้ใบแจ้งชำระเบี้ยฯ ที่มีบาร์โค๊ด สแกนเพื่อชำระเบี้ยได้ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 รายการ

 • หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติ

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัทฯ

 • วิธีการรักษากรมธรรม์

  - กรมธรรม์ที่ท่านถืออยู่นี้เป็นสัญญาระหว่าง บริษัทฯ และ ผู้เอาประกัน ทั้งบริษัทฯ และ ท่านในฐานะผู้เอาประกัน ต่างมีภาระหน้าที่ต่อกันและกัน บริษัทฯ มีภาระหน้าที่ที่จะให้ความคุ้มครองแก่ท่านตลอดอายุสัญญา ส่วนท่านก็มีภาระที่ต้องรักษากรมธรรม์ให้มีผลบังคับตลอดสัญญา โดยการชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามกำหนด

 • ขั้นตอนการส่งใบแจ้งการชำระเงิน

  - บริษัทฯ จัดส่งใบแจ้งการชำระเงินให้ท่าน 28 วัน ก่อนวันครบชำระเบี้ยประกันภัย
  - กรณีที่มิได้มีการชำระตามวันครบกำหนด ท่านจะได้รับใบแจ้งการชำระเงินครั้งที่ 2 หลังวันครบกำหนด 7 วัน
  - บริษัทฯ ให้ระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน 31 วัน นับจากวันครบชำระเบี้ยประกัน โดยท่านยังคงได้รับความคุ้มครองตามปกติ

 • ขั้นตอนการส่งใบแจ้งการชำระเงิน (การต่ออายุกรมธรรม์?)

  เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ (ถ้ากรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเพียงพอ) หากกรมธรรม์ของท่านขาดความคุ้มครอง ท่านสามารถติดต่อตัวแทนของท่าน หรือติดต่อบริษัทฯ เพื่อยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยใช้ใบคำขอใช้บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้กรมธรรม์ มีผลบังคับ และคืนกลับสู่สถานะเดิม

  อนึ่ง การยื่นคำขอต่ออายุกรมธรรม์ สามารถทำได้ภายในระยะเวลาห้าปี (5 ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดผลบังคับเท่านั้นโดยติดต่อบริษัทฯ หรือตัวแทนของท่านเพื่อรับทราบเงื่อนไข และแสดงหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทฯ พิจารณากลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

 • หากท่านประสบปัญหาทางด้านการเงินในการชำระเบี้ยประกันภัย

  วิธีการแก้ปัญหา ดังต่อไปนี้
  - ขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลง
  - การขอเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย (รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน)
  - การขอยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัย
  - การขอเปลี่ยนแบบการประกันชีวิต
  - การขอเปลี่ยนกรมธรรม์เป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จหรือขยายเวลา เมื่อกรมธรรม์มีอายุตั้งแต่ 2 ปีเต็มขึ้นไป หรือมีมูลค่า
  เวนคืนเงินสดเกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้
  - กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ คือ การแปลงกรมธรรม์ ที่ทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการคุ้มครองในระยะเวลา
  เอาประกันภัยเท่าเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยเปลี่ยนแปลงตามมูลค่า ณ ขณะนั้น (ขึ้นอยู่กับปีกรมธรรม์
  และแบบประกันภัย)
  - กรมธรรม์ขยายเวลา คือ การแปลงกรมธรรม์เดิม เป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลาที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย
  เท่าเดิม (กรณีที่มีหนี้สินตามกรมธรรม์จะถูกหักออก) แต่ระยะเวลาความคุ้มครองเปลี่ยนแปลงตามตารางมูลค่า
  กรมธรรม์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในช่วงขยายเวลา ผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
  แต่ถ้าผู้เอาประภัยมีชีวิตอยู่จนครบระยะเวลาที่ขยายออกไป และจะได้รับมูลค่าเงินสะสมสุทธิ (หากมี)

  หมายเหตุ กรมธรรม์ขยายเวลา สามารถทำได้เฉพาะกรมธรรม์ที่รับประกันภัยโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยมาตรฐานเท่านั้น

  - การขอกู้ยืมเงินโดยมีกรมธรรม์เป็นประกัน เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือกรมธรรม์
  มีมูลค่าเวนคืนเงินสดเกิดขึ้น ผู้เอาประกันภัยสามารถกู้ยืมเงินได้โดยจำนวนเงินที่กู้ได้ไม่เกิน 90% ของมูลค่าเวนคืน
  กรมธรรม์ ณ ขณะนั้น โดยจะต้องชำระเบี้ยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละแปด (8) ต่อปี หรือกว่านั้น เมื่อได้รับความเห็น
  ชอบจากนายทะเบียนประกันชีวิต

 • เปลี่ยนสถานที่ติดต่อ

  แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

  เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ
  - ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์ service request form

 • เปลี่ยนชื่อ-สกุล / ลายมือชื่อผู้เอาประกัน

  แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงลายมือชื่อ (ใหม่) ในใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์ service request form

  เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

  - ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์ service request form
  - หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ - สกุลจากทางราชการ
  - สำเนาบัตรประชาชน

 • การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์

  สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้รับผลประโยชน์ใหม่ ต้องมีความสัมพันธ์ กับผู้เอาประกันตามกฎเกณฑ์ได้แก่ สามี, ภรรยา, บิดา, มารดา และบุตร

  เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

  - ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์ service request form
  - สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับประโยชน์ใหม่ (สืบความสัมพันธ์ได้)
  - สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบผลประโยชน์คนใหม่ และผู้เอาประกัน

 • การเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ย

  - เปลี่ยนได้เมื่อตรงรอบปีกรมธรรม์
  - ในกรณีที่ท่านเปลี่ยนงวดการชำระรายเดือนจะต้องหักชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคารหรือหักบัตรเครดิตอัตโนมัติเท่านั้น

  เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการ

  - ใบคำขอเปลี่ยนแปลงและ/หรือต่ออายุกรมธรรม์ service request form
  - เบี้ยประกันของงวดการชำระใหม่
  - หนังสือยินยอมหักค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติพร้อมลงนามและสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหรือสำเนาบัตรเครดิต

  หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในกรมธรรม์นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อตัวแทนหรือบริษัทฯ เพื่อรับทราบเงื่อนไขและให้บริการแก่ท่าน

 • ขั้นตอนการตรวจร่างกาย

  ความสำคัญของการตรวจสุขภาพผู้ขอเอาประกันชีวิต

  ข้อมูลทางสุขภาพ เป็นข้อมูลสำคัญที่บริษัทประกันต้องใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้ขอเอาประกัน

  การรับประกันภัยโดยทั่วไป บริษัทกำหนดให้มีวิธีการรับประกันภัย 2 แบบด้วยกัน คือ
  - การรับประกันภัยโดยไม่ตรวจสุขภาพ
  - การรับประกันภัยโดยตรวจสุขภาพ
  กรณีจะเป็นแบบการรับประกันใด จะต้องพิจารณาข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุ จำนวนเงินเอาประกันภัย ประวัติสุขภาพ ข้อมูลของใบสมัคร

  ผลการตรวจที่ถูกต้องสมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงภาวะสุขภาพของผู้ขอเอาประกันที่แท้จริงขณะนั้น รวมทั้งมีการแถลงถึงปัญหาสุขภาพที่สำคัญในอดีต จะช่วยให้กระบวนการพิจารณารับประกันเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ขอเอาประกัน ซึ่งจะไม่ถูกปฏิเสธการจ่ายสินไหม หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง และก่อให้เกิดความมั่นคงของกองทุนเบี้ยประกันที่เป็นประโยชน์ของผู้เอาประกันทุกคน

 • การรับเงินครบกำหนดสัญญาและการจ่ายเงินปันผล

  บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

 • การจ่ายเงินเวนคืนกรมธรรม์

  บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวภายใน 20 วัน

  เอกสารประกอบการพิจารณา

  - ใบคำขอเวนคืนกรมธรรม์
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

 • การจ่ายเงินกู้ยืมตามกรมธรรม์

  บริษัทฯจะดำเนินการจ่ายเงินดังกล่าวภายใน 15 วัน

  เอกสารประกอบการพิจารณา

  - สัญญากู้ยืมเงินตามกรมธรรม์
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก

 • เพื่อความสะดวกในการรับเงินผลประโยชน์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านสามารถสมัครรับบริการการโอนเงินผลประโยชน์เข้าบัญชีธนาคารได้ง่ายๆ เพียงกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ

  คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริษัทฯ

 • รายชื่อนายหน้าประกันชีวิตประเภทธนาคาร

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • รายชื่อนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล

  คลิกเพื่อดูรายละเอียด