ไม่มีข้อมูล

*โปรดระบุคำค้นหา
ค้นหาในทุกหมวด

กรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์

ประกันชีวิตควบการลงทุน

ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจของกรุงไทย-แอกซ่า ยูนิต ลิงค์

ข้อมูลกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (KTSS)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตลาดเงิน

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

1

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมตราสารหนี้

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

4

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี (KTFIX-1Y3Y)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงิน ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายที่จะจัดการลงทุนเพื่อให้อายุเฉลี่ยของพอร์ต (Portfolio Duration) อยู่ระหว่าง 1 ถึง 3 ปี โดยประมาณ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

4

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมผสม

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู (ABV)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลัก ทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูงหรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CARE-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตราสารการเงิน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ (KTWP-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคำ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุนในตราสารแห่งทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 64 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ (KTWG-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนอีทีเอฟ กองทุนรวมทองคำ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้กองทุนจะพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมตราสารทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ (KTEF)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูงและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-SET50-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่างการเข้าหรือออกจากการเป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีราคา SET50 ด้วย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) อย่างไรก็ตามในขณะใดขณะหนึ่งกองทุนอาจไม่ได้ลงทุนในหุ้นซึ่งประกอบเป็นดัชนีราคา SET50 ครบทั้ง 50 หุ้น

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ (ABSM)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์ และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลัก ทรัพย์ของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและเน้นหนักการลงทุน ในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าการตลาดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าไม่เกิน 500ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ณ วันที่ลงทุนครั้งแรก) ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่น ๆ ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินอันเป็นหรือที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน โดยลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลัก ทรัพย์ของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในตราสารทุนโดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจะลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารการเงินอื่นๆ - กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์ (HIDIVPLUSUNIT)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ อย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ (KT-GOI-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

มีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS-Global Optimal Income  (กองทุนหลัก ในหน่วยลงทุนชนิด Class F โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MAB-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Architas Multi-Asset Balanced  (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class R ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

มีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ การแสวงหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ บนความผันผวนระดับต่ำถึงปานกลาง โดยที่จะกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ต่างๆ ทั้งนี้ กองทุนมีเป้าหมายที่จะถือครองสินทรัพย์สุทธิอย่างน้อย 50% และไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหน่วยลงทุนประเภท CIS โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการตัดสินใจในการจัดสรรสินทรัพย์ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยหน่วยลงทุนประเภท CIS ที่ลงทุนนั้น จะมีการลงทุนที่หลากหลายซึ่งจะสะท้อนถึงการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ ประเภทตราสารหนี้ ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดัชนีอ้างอิงทางการเงินและ / หรือสกุลเงินต่างๆ

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

5

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFE-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ Architas Flexible Equity ในหน่วยลงทุนชนิด Class R (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-EMEQ-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EURO)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (KT-US-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB AMERICAN Growth Portfolio (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-WEQ)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ชนิด Class I (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CHINA-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ (ABJO)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศชื่อ Aberdeen Standard SICAV I – Japanese Sustainable Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยมี net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท ตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน (equities or equities related Securities) ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น หรือบริษัทโฮลดิ้งที่ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-PIF-A)

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก

นโยบายการลงทุนโดยสรุป

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

นโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ระดับความเสี่ยง

8

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน

กองทุนแบบผสม

กองทุนรวมท่ีลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล

กองทุนรวมตราสารแห่งทุน