มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ข้อมูลที่ได้รับ หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
105.3511 105.3512 105.3511 105.3512 104.2976 3,185,979,067 04/03/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
15.0089 15.0090 15.0089 15.2341 15.0089 173,635,154 03/03/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
45.3339 45.3339 45.3339 3,212,211,991 04/03/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
34.8677 34.8678 34.8677 35.0421 34.7805 472,476,009 04/03/2021
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
11.8307 11.8308 11.8307 11.8308 11.8307 6,659,236 05/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.2568 9.2569 9.2568 9.3032 9.2568 156,052,013 04/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
20.9145 20.9146 20.9145 21.0715 20.9145 3,377,604,997 04/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
12.9877 12.9878 12.9877 13.1826 12.9877 1,891,367,844 02/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
16.5573 16.5574 16.5573 16.8058 16.5573 1,088,656,839 03/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.6951 11.6952 11.6951 11.6952 11.6951 8,651,621,415 04/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
11.8008 11.8009 11.8008 11.8304 11.8008 545,698,974 04/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
11.0250 11.0251 11.0250 11.1905 11.0250 43,634,175 03/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.6804 11.6805 11.6804 11.7681 11.6804 812,184,469 02/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.9049 10.9050 10.9049 10.9595 10.9049 519,685,090 02/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
11.9126 11.9127 11.9126 12.0318 11.9126 497,132,558 02/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
11.6899 11.6900 11.6899 11.8069 11.6899 3,368,606,927 04/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2301 11.2302 11.2301 11.2302 11.2301 43,142,083,413 04/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
10.4548 10.4654 10.4443 10.4654 10.4443 2,039,907,606 04/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1123 13.1124 13.1123 13.1124 13.1123 26,574,116,552 04/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
16.5423 16.5424 16.5423 16.7905 16.5423 1,258,449,743 03/03/2021
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
12.9048 12.9049 12.9048 13.0985 12.9048 1,060,838,140 03/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
9.9877 9.9878 9.9877 9.9878 9.9877 4,050,463,847 04/03/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.1651 10.1652 10.1651 10.1652 10.1651 1,154,951,916 04/03/2021
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย