มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
94.7210 94.7211 94.7210 94.7211 93.7738 8,637,520,340 18/09/2020
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
14.1715 14.1716 14.1715 14.3842 14.1715 192,375,876 17/09/2020
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
38.4225 38.4225 38.4225 3,143,145,528 18/09/2020
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
33.6592 33.6593 33.6592 33.8276 33.5751 532,796,314 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
8.9526 8.9527 8.9526 8.9975 8.9526 191,618,118 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
16.7634 16.7635 16.7634 16.8892 16.7634 2,472,470,314 18/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
12.6079 12.6080 12.6079 12.7971 12.6079 1,355,100,101 17/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.6490 11.6491 11.6490 11.6491 11.6490 8,595,706,856 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
9.0429 9.0430 9.0429 9.0656 9.0429 371,553,136 18/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.2081 10.2082 10.2081 10.3613 10.2081 31,585,019 17/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
10.6313 10.6314 10.6313 10.7111 10.6313 444,100,803 16/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.8143 10.8144 10.8143 10.8685 10.8143 336,102,577 16/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
10.0928 10.0929 10.0928 10.1938 10.0928 209,886,358 16/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.6580 12.6581 12.6580 12.7847 12.6580 3,050,241,402 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2103 11.2104 11.2103 11.2104 11.2103 46,211,941,807 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
9.0205 9.0296 9.0115 9.0296 9.0115 1,936,053,823 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1033 13.1034 13.1033 13.1034 13.1033 34,964,628,807 18/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
15.4837 15.4838 15.4837 15.7161 15.4837 1,146,354,714 17/09/2020
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
12.3596 12.3597 12.3596 12.5451 12.3596 835,611,890 17/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
9.2302 9.2303 9.2302 9.2303 9.2302 4,488,399,316 18/09/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
9.9047 9.9048 9.9047 9.9048 9.9047 1,291,163,374 18/09/2020
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย