มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
125.0277 125.0278 125.0277 125.0278 123.7774 11,687,902,521 24/05/2018
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
14.2233 14.2234 14.2233 14.4367 14.2233 629,472,698 23/05/2018
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
51.2550 51.2550 51.2550 7,176,505,999 24/05/2018
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
35.1814 35.1815 35.1814 35.3574 35.0934 624,679,177 24/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
22.1211 22.1212 22.1211 22.2871 22.0105 3,596,711,339 24/05/2018
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
13.3100 13.3101 13.3100 13.5098 13.3100 3,104,932,400 23/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.0419 11.0420 11.0419 11.0420 11.0419 10,377,769,837 24/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai FLexible Fund
11.0293 11.0294 11.0293 11.0570 11.0293 540,493,487 24/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus
10.9174 10.9175 10.9174 10.9175 10.9174 62,782,141,607 24/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund
12.8099 12.8100 12.8099 12.8100 12.8099 25,294,187,591 24/05/2018
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์
KTAM US Growth Equity Fund
11.1767 11.1768 11.1767 11.3445 11.1767 255,858,787 23/05/2018
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
12.1630 12.1631 12.1630 12.3455 12.1630 468,487,302 23/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund
10.3815 10.3816 10.3815 10.3816 10.3815 5,266,897,865 24/05/2018
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund
10.2621 10.2622 10.2621 10.2622 10.2621 1,358,090,576 24/05/2018
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย