มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ข้อมูลที่ได้รับ หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
abrdn Growth Fund
106.0315 106.0316 106.0315 106.0316 104.9712 2,584,111,238 16/08/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
abrdn Japanese Sustainable Equity Fund
13.5800 13.5801 13.5800 13.7838 13.5800 230,521,213 11/08/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ
abrdn Small-Mid Cap Fund
53.9340 53.9341 53.9340 54.4734 53.9340 1,212,386,440 16/08/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund
34.7768 34.7769 34.7768 34.9508 34.6899 376,077,994 16/08/2022
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.4546 12.4547 12.4546 12.4547 12.4546 33,285,137 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.2492 9.2493 9.2492 9.2955 9.2492 131,166,421 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
10.0751 10.0752 10.0751 10.2263 10.0751 5,650,221,592 11/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
20.8308 20.8309 20.8308 20.9871 20.8308 3,333,823,629 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
9.1675 9.1676 9.1675 9.3051 9.1675 809,670,636 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTAM E.P.I.C. GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES
10.2025 10.2026 10.2025 10.3046 10.2025 52,255,742 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
15.9746 15.9747 15.9746 16.2143 15.9746 1,287,672,311 11/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.7465 11.7466 11.7465 11.7466 11.7465 8,787,634,286 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
12.3303 12.3304 12.3303 12.3612 12.3303 604,373,850 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.0923 10.0924 10.0923 10.2438 10.0923 104,272,625 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
10.5089 10.5090 10.5089 10.5878 10.5089 1,606,721,439 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
9.5728 9.5729 9.5728 9.6208 9.5728 442,155,725 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
10.8176 10.8177 10.8176 10.9259 10.8176 816,273,381 10/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.0567 12.0568 12.0567 12.1774 12.0567 2,842,708,160 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2853 11.2854 11.2853 11.2854 11.2853 28,291,055,046 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.3162 11.3276 11.3049 11.3276 11.3049 3,221,932,769 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1377 13.1378 13.1377 13.1378 13.1377 28,515,707,372 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
17.9630 17.9631 17.9630 18.2325 17.9630 3,148,866,786 11/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
14.5887 14.5888 14.5887 14.8076 14.5887 1,603,537,324 11/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
9.9485 9.9486 9.9485 9.9486 9.9485 2,482,456,287 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.1589 10.1590 10.1589 10.1590 10.1589 714,099,964 16/08/2022
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest iWealthy และ iLink เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย