มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
120.7327 120.7328 120.7327 120.7328 119.5254 10,936,279,010 23/05/2019
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
11.6456 11.6457 11.6456 11.8204 11.6456 358,692,418 22/05/2019
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
46.3232 46.3233 46.3232 46.7865 46.3232 5,412,717,057 23/05/2019
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
35.1740 35.1741 35.1740 35.3500 35.0861 670,476,291 23/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
19.5247 19.5248 19.5247 19.6712 19.5247 3,113,600,178 24/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
11.8772 11.8773 11.8772 12.0555 11.8772 1,581,814,329 23/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.2428 11.2429 11.2428 11.2429 11.2428 11,283,862,842 24/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
10.3789 10.3790 10.3789 10.4049 10.3789 477,599,756 24/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
9.7945 9.7946 9.7945 9.9415 9.7945 71,379,762 23/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
9.5775 9.5776 9.5775 9.6494 9.5775 114,138,363 22/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.3249 10.3250 10.3249 10.3766 10.3249 25,868,030 22/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
9.0157 9.0158 9.0157 9.1060 9.0157 54,137,786 22/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.0601 11.0602 11.0601 11.0602 11.0601 47,192,531,706 24/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund
12.9604 12.9605 12.9604 12.9605 12.9604 16,110,303,107 24/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
11.7879 11.7880 11.7879 11.9648 11.7879 457,283,176 23/05/2019
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
11.6158 11.6159 11.6158 11.7901 11.6158 782,756,908 23/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.1265 10.1266 10.1265 10.1266 10.1265 5,705,620,250 24/05/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.2339 10.2340 10.2339 10.2340 10.2339 1,485,580,025 24/05/2019
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย