มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
115.2069 115.2070 115.2069 115.2070 114.0548 10,846,094,231 23/01/2020
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
12.8474 12.8475 12.8474 13.0402 12.8474 253,142,877 22/01/2020
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
42.8461 42.8461 42.8461 4,284,284,913 23/01/2020
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
35.9022 35.9023 35.9022 36.0818 35.8124 635,095,997 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.6883 9.6884 9.6883 9.7368 9.6883 250,192,605 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
19.6189 19.6190 19.6189 19.7661 19.6189 3,056,945,198 23/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
13.2771 13.2772 13.2771 13.4764 13.2771 1,469,234,549 22/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.5546 11.5547 11.5546 11.5547 11.5546 6,773,137,744 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
9.5012 9.5013 9.5012 9.5251 9.5012 418,897,254 23/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.5733 10.5734 10.5733 10.7320 10.5733 18,530,812 22/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
10.3361 10.3362 10.3361 10.4137 10.3361 199,255,797 21/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.7508 10.7509 10.7508 10.8047 10.7508 70,426,836 21/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
10.0262 10.0263 10.0262 10.1266 10.0262 81,912,515 21/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
13.9258 13.9259 13.9258 14.0652 13.9258 3,137,936,134 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.1697 11.1698 11.1697 11.1698 11.1697 47,002,862,437 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.2920 11.3034 11.2807 11.3034 11.2807 2,811,139,611 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.0661 13.0662 13.0661 13.0662 13.0661 24,644,871,950 23/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
13.9641 13.9642 13.9641 14.1737 13.9641 965,003,777 22/01/2020
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
12.9891 12.9892 12.9891 13.1840 12.9891 939,543,581 22/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.1697 10.1698 10.1697 10.1698 10.1697 5,576,707,264 23/01/2020
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.4126 10.4127 10.4126 10.4127 10.4126 1,490,391,422 23/01/2020
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย