มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ข้อมูลที่ได้รับ หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
abrdn Growth Fund
105.3998 105.3999 105.3998 105.3999 104.3458 2,690,373,962 26/01/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
abrdn Japan Opportunities Fund
15.2286 15.2287 15.2286 15.4571 15.2286 243,099,991 25/01/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
abrdn Small Cap Fund
50.9685 50.9685 50.9685 1,271,029,119 26/01/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund
34.7955 34.7956 34.7955 34.9696 34.7085 393,357,176 26/01/2022
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.2395 12.2396 12.2395 12.2396 12.2395 17,333,513 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.2415 9.2416 9.2415 9.2878 9.2415 126,550,444 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
12.8173 12.8174 12.8173 13.0097 12.8173 6,384,887,792 25/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
21.8879 21.8880 21.8879 22.0522 21.8879 3,984,573,650 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
11.6740 11.6741 11.6740 11.8492 11.6740 1,115,734,911 24/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
17.5281 17.5282 17.5281 17.7911 17.5281 2,040,738,104 25/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.8163 11.8164 11.8163 11.8164 11.8163 12,017,661,121 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
13.0956 13.0957 13.0956 13.1284 13.0956 832,249,714 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.8604 10.8605 10.8604 11.0234 10.8604 79,147,716 25/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.5709 11.5710 11.5709 11.6578 11.5709 1,550,578,819 24/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.5324 10.5325 10.5324 10.5852 10.5324 498,632,094 24/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
12.0975 12.0976 12.0975 12.2186 12.0975 850,637,142 24/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
11.7695 11.7696 11.7695 11.8873 11.7695 2,874,497,611 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2758 11.2759 11.2758 11.2759 11.2758 37,809,248,164 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.0586 11.0698 11.0475 11.0698 11.0475 3,077,662,516 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1255 13.1256 13.1255 13.1256 13.1255 24,719,524,695 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
18.9049 18.9050 18.9049 19.1886 18.9049 2,619,535,547 25/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
14.6406 14.6407 14.6406 14.8603 14.6406 1,443,587,558 25/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.0554 10.0555 10.0554 10.0555 10.0554 2,796,879,096 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.2637 10.2638 10.2637 10.2638 10.2637 797,229,013 26/01/2022
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย