มูลค่าหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
กองทุนเปิด มูลค่าหน่วยลงทุน กรุงไทย-แอกซ่า ราคากองทุนปกติ ขนาดกองทุน ราคา ณ วันที่ รายละเอียด หนังสือชี้ชวน
    ราคาขายหน่วย* ราคารับซื้อคืน* ราคาขายหน่วย ราคารับซื้อคืน     ราคา อย่างย่อ
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท
Aberdeen Growth Fund
119.7188 119.7189 119.7188 119.7189 118.5216 11,411,821,039 15/03/2019
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
11.4639 11.4640 11.4639 11.6360 11.4639 331,668,075 14/03/2019
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
Aberdeen Small Cap Fund
46.4777 46.4777 46.4777 5,571,362,707 15/03/2019
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู
Aberdeen Value Fund
35.0067 35.0068 35.0067 35.1818 34.9192 671,599,499 15/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
19.2887 19.2888 19.2887 19.4335 19.2887 3,080,848,518 18/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
12.2398 12.2399 12.2398 12.4235 12.2398 1,760,020,812 15/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.1783 11.1784 11.1783 11.1784 11.1783 10,961,200,891 18/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
10.3293 10.3294 10.3293 10.3552 10.3293 484,115,932 18/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
9.9045 9.9046 9.9045 10.0532 9.9045 82,075,316 15/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
9.6891 9.6892 9.6891 9.7619 9.6891 114,259,973 14/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.2352 10.2353 10.2352 10.2865 10.2352 24,517,265 14/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
9.2117 9.2118 9.2117 9.3039 9.2117 53,247,918 14/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.0298 11.0299 11.0298 11.0299 11.0298 48,766,926,203 18/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund
12.9289 12.9290 12.9289 12.9290 12.9289 17,038,510,062 18/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
11.8421 11.8422 11.8421 12.0198 11.8421 578,884,991 15/03/2019
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
11.4379 11.4380 11.4379 11.6096 11.4379 775,022,309 15/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.0356 10.0357 10.0356 10.0357 10.0356 5,684,011,165 18/03/2019
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.1430 10.1431 10.1430 10.1431 10.1430 1,475,941,321 18/03/2019
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
  • 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
  • 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
  • 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย