กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์

กองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์

 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด (ENG)
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด (ENG)
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด (ENG)
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด (ENG)
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด (ENG)
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

ดาวน์โหลด
2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
1. สาระสำคัญของกองทุน

2. หนังสือชี้ชวน 
ดาวน์โหลด
3. หนังสือชี้ชวนสรุป
ดาวน์โหลด
4. รายงานประจำรอบ 6 เดือน
ดาวน์โหลด
5. รายงานประจำปี
ดาวน์โหลด
 
 
. ข่าวสารประชาสัมพันธ์และข้อชี้แจงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
1. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกองทุน KT-CARE, KTSS, KTSTPLUS, KTWG, KTWP, KTFIX-1Y3Y ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด
2. ประกาศแก้ไขโครงการ KTSS, KTFIX-1Y3Y ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ดาวน์โหลด
3. ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการ KT-EURO,KT-GOI, KT-US, KT-PIF ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ดาวน์โหลด
4. ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม KTWP, KTWG ลงวันที่ 30 พฤษจิกายน 2560
ดาวน์โหลด
5. ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CHINA)
ดาวน์โหลด
6. ประกาศเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ (KT-MAB)
ดาวน์โหลด
7. ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
ดาวน์โหลด
 
 
1. ประกาศปิด/ระงับการรับคาสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ

ดาวน์โหลด
 
 
1. ประกาศปิดระงับการรับคำสั่งซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลบอนด์ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-MFB-A)

ดาวน์โหลด
 
 
1. Shutdown คลี่คลาย-สงครามการค้าส่อแววดี – คาด Fed ไม่ขึ้นดอกเบี้ยหนุนหุ้นสหรัฐปรับตัวกว่า10%

ดาวน์โหลด
 
 
1. ลุ้นครึ่งปีหลัง กนง.ปรับดอกเบี้ยอีกรอบ

ดาวน์โหลด
 
 
1. ข้อมูลสรุปสถานการณ์ในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้

ดาวน์โหลด